Ventilation/aftræk, bad/vådrum

Ventilation i boliger – generelt

Ventilation i boliger er udskiftning eller flytning af luft og kan bl.a. foregå på følgende måder:

 1. Naturlig ventilation
 2. Mekanisk ventilation

I ældre ejendomme er ventilationen baseret på naturlig ventilation med lufttilførsel via vinduer og ventiler i facaderne og aftræk fra bad, toilet og køkken. Den friske luft bliver tilført opholdsrum og suget ud ved naturlig opdrift fra boligens køkken, baderum og wc-rum, som er de fugtige
 og luftforurenede rum.

Det er et krav, at ventilation og aftræk er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som rengøring og justering, så termostaterne virker som de skal. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Der kan opnås forbedring på arbejde som tilfører boligen værdi, som nyere termostater mv.

Krav til ventilation/aftræk i bad/vådrum

I bad/vådrum er der krav om minimum udelufttilførsel på mindst 10 l/s pr. m² opvarmet etageareal iht. BR18.

For specifikke rum ser kravene til udeluftstilførsel således ud:

 • Bryggers 10 l/s
 • Toilet 10 l/s
 • Bad 15 l/s
 • Køkken 20 l/s (hvor der ud over dette skal tages hensyn til emhætte sug)

Trapperum eller fælles forrum med direkte adgang til boligenheder skal have tilførsel af udeluft i form af oplukkeligt vindue, udeluftventil eller luftsluse.

Lovgivning

 • Bygningsreglementet (BR18)
 • ABF
 • Fabrikantens anvisninger
 • DS 447: Ventilation i bygninger – Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer.

Ventilation/aftræk virkede ikke, da jeg flyttede ind…

Som andelshaver er man juridisk ansvarlig for boligen samt tilhørende installationer og konstruktioner efterlever lovgivningen. Når man overdrager en andelsbolig (modtager nøglen), er det altid købers pligt at gøre indsigelser på manglende elementer, ulovlige installationer, bygningsdele mv. indenfor indsigelsesfristen. Gør du ikke indsigelser, er du efter indsigelsesfristen juridisk ejer af boligens inkl. lovlige/ulovlige elementer og installationer. Indsigelsesfristen er typisk er 10-14 dage efter overdragelsen har fundet sted.

Fradrag på ulovlige/manglende ventilationsinstallationer (sælger)…

Gives der fradrag på ulovlige eller manglende ventilationsinstallationer, kan sælger vælge at udbedre disse, hvor efter administrator kan slette fradraget ved overdragelse.

Fradrag på ulovlige/manglende ventilationsinstallationer (køber)…

Køber du en bolig med fradrag på ulovlige eller manglende ventilationsinstallationer, overtager du også pligten for at hurtigst muligt at udbedre dette, så boligen overholder de gældende regler. Elektriske ventilatorer benyttes ofte i badeværelser med seperat aftræk, denne ejes af andelshaver. Mekanisk ventilationsanlæg er som udgangspunkt altid ejet af foreningen.

Definitioner

Hvad er et ventilationssystem

Et ventilationssystem er et krav i nyere ejendomme, da det sikrer tilfredsstillende luftkvalitet og fugtforhold.

 • Aftræk – Kanal til bortledning af luft eller røg, f.eks. bør en emhætte installeres med aftræk til det fri.

Naturlig ventilation

Som nævnt tidligere forsynes de fleste ældre ejendomme med luft udefra via oplukkelige vinduer, lemme i facaderne og ventiler. Ventiler kan være skyde- og spalteventiler, som normalt er monteret i vinduesrammer, eller tallerken- og klapventiler, som monteres i ydervæggene. Lufttilførslen sker ofte også utilsigtet gennem utætheder og revner. Udsugningen sker gennem aftrækskanaler, hvor drivkræfterne er termisk opdrift og vind.

Mekanisk ventilationsanlæg

Mekanisk ventilationsanlæg er en af de absolut mest effektive ventilations former. Mekanisk ventilation skal være udført, så det lever op til kravene i ‘Norm for mekaniske ventilationsanlæg’ (Dansk Standard 447). Kravene øger sikkerheden for, at anlægget er konstrueret korrekt og ikke anvender for meget el. Anlægget skal ligeledes kunne rengøres og vedligeholdes på en både teknisk og hygiejnisk forsvarlig måde.

I nyere, tætte boliger og ældre boliger der er blevet tætnet og efterisoleret er der mulighed for et større, balanceret ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Krav for ventilation ved opførelse af nyt bad/wc

Ved etablering af nyt bad/vådrum, stilles der krav til mekanisk ventilation direkte til det fri. Bemærk at opførelse af nyt bad/vådrum kræver byggetilladelse. Definitionen for bad/vådrum, er at der er et gulvafløb i rummet.

Krav for ventilation ved renovering af eksisterende bad/wc

Ved renovering af et eksisterende bad/vådrum, er det kravet for ventilation ved bygningens opførelse, der er gældende. Du skal dog stadig sørge for at den nødvendige ventilation er til stede i rummet ved anvendelse af aftræk. For optimalt ventilationsforhold kan der monteres en el-ventilator i aftrækket. Bemærk at du skal undersøge, om det er tilladt at montere en el-ventilator i aftrækket, før du gør det.

Nødvendig volumenstrøm:

Særskilt wc-rum, bryggers og kælder, BR10, min volumenstrøm/indblæsning 10/15 l/s. Tilførsel af udeluft: Oplukkeligt vindue, udeluftventil eller luftsluse. Tilførelsen af udeluft skal ske forneden i rummet. Kan variere fra kommune til kommune.

EMNEFORBEDRING (JA/NEJ)AFSKRIVNINGSÅRBEMÆRKNINGER
El-ventilationJa10 år
Mekanisk ventilationsanlægJa20 årEjes og serviceres primært af foreningen
Følg os på de sociale medier