Vandinstallationer

Det er et krav, at VVS-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav. Der kan opnås besparelser på varmeregningen ved at udskifte jeres gamle VVS installationer.

Lovgivning

 • Bygningsreglementet (BR)
 • Normer for vand/afløb
 • ABF
 • Fabrikantens anvisninger
 • DS
 • ERFA

Hvad er en rørbøsning?

En rørbøsning påsættes rør installationen ved gennemføring af vægge eller etageadskillelser, og har til formål at lave en vandtæt gennemføring. Rørbøsninger skal anvendes ved gennemføring af vandtætte lag i gulve og vægge. Og ved gennemføring af etageadskillelser og vægge med brandkrav skal disse bøsninger også være brandtætte, her kaldes de brandbøsninger.

Hvilke regler gælder?

Alle rørgennemføringer skal udføres med vandtætte bøsninger, og hvis dette ikke allerede findes på jeres rørføring, skal det tilføjes ved ændringer eller renovering.
Rørbøsninger skal være godkendt til gennemføringer af vægge og etageadskillelser og må ikke give anledning til støj. Brandbøsninger skal være ligeledes være godkendt til beskyttelse mod brand og røgudvikling. Bøsningerne må ikke kunne brydes ved normalt brug eller ved reparationer.

Vedligehold og rengøring

Vedligehold skal ske i henhold til vedligeholdsmanualen.

Rørbøsning

Hvad er tæring og korrosion (galvanisk tæring)?

Tæring og korrosion er en utilsigtet nedbrydning af metaller, som kan vise sig ved f.eks. rust på røret. Korrosion sker ved den kemiske forbindelse mellem jern og ilt, og kan derfor opstå i vandrør udført i jern. Galvanisk tæring af vandrør viser sig som en brun/orange plamage uden på røreret. Disse tæringer opstår, når to eller flere metaller har forbindelse med hinanden. Det sker ofte ved uhensigtsmæssig blanding af metaller/fitting i sin føring af brugsvand.

Hvilke regler gælder?

Som hovedregel bør man ikke blande metaller sammen, i sin brugsvandsføring. Og skulle det alligevel være tilfældet, bør de ædleste metaller altid komme til sidst i systemet. Rust skal forebygges, ved at anvende rustfrie materialer.

Vedligehold og rengøring

Ved synlige tæringer kan man konkludere, at et rør er gennemtæret. Det skal i dette tilfælde udskiftes straks for at undgå vandskader.

Tæring og korrosion

Hvad er vvs installationsrør?

Installationer ejendomme kan udføres i forskellige materialer såsom:

 • Kobber
 • Galvaniseret stål
 • Jern
 • Pex
 • Rustfrit stål

Dog forekommer der krav alt efter hvilken type installation materialet skal anvendes til.

Hvilke regler gælder?

Der er krav om, at drikkevands installationer skal være VA godkendte. De skal udføres i materialer, der ikke afgiver skadelige stoffer til vandet eller giver anledning til lugt, smag, misfarvning eller vækst af mikroorganismer. Kravet vedrører alle materialer, der indgår i installationen, f.eks. rør, armaturer og pakninger.

Derudover skal installationer være CE-mærket, og skal generelt udføres, så der ikke opstår korrosion og aflejringer, der kan forringe kapaciteten. De skal udføres i materiale med en holdbarhed passende til deres placering og muligheden for udskiftning.

Ligeledes skal rørgennemføringer kunne udføres så de ikke spredes generende støj, fugt og lugt. Og installationer skal udføres, så der med hensyn til anvendelsen ikke forekommer overfladetemperaturer, der kan medføre skader på personer.

Vedligehold og rengøring

Drift og vedligehold af installationer, skal ske så de til enhver tid overholder bestemmelserne kravene for installationer.

Ligeledes skal drifts- og vedligeholdelsesmanual følges ved ibrugtagning af installationer. Manualer skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske.

VVS Installationsrør

Hvad er fittings?

Installationer i beboelses ejendomme kan udføres i forskellige materialer/fittings såsom:

 • Kobber
 • Galvaniseret stål
 • Jern
 • Pex
 • Rustfrit stål

Dog forekommer der krav alt efter hvilken type installation materialet skal anvendes til.

Hvilke regler/krav gælder?

Der er krav om, at alle dele af drikkevands installationer skal være VA godkendte. De skal udføres i materialer, der ikke afgiver skadelige stoffer til vandet eller giver anledning til lugt, smag, misfarvning eller vækst af mikroorganismer. Kravet vedrører alle materialer, der indgår i installationen, f.eks. rør, armaturer og pakninger.

Derudover skal installationer være CE-mærket, og skal generelt udføres, så der ikke opstår korrosion og aflejringer, der kan forringe kapaciteten. De skal udføres i materiale med en holdbarhed passende til deres placering og muligheden for udskiftning.

Ligeledes skal rørgennemføringer kunne udføres så de ikke spredes generende støj, fugt og lugt. Og installationer skal udføres, så der med hensyn til anvendelsen ikke forekommer overfladetemperaturer, der kan medføre skader på personer.

Vedligehold og rengøring

Drift og vedligehold af installationer, skal ske så de til enhver tid overholder bestemmelserne kravene for installationer.

Ligeledes skal drifts- og vedligeholdelsesmanual følges ved ibrugtagning af installationer. Manualer skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske.

VVS Fittings
Følg os på de sociale medier