Tilgængelighed/friplads

Det er et krav, at el-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger

Hvad betyder tilgængelighed/fripalds?

6.3.1 Tavler

1967: Gruppeafbryder og dermed tavler skal være let tilgængelig for betjening.

Fritsiddende tavle

Tilgængeligheden må ikke forringes ved anbringelse i skabe el.lign. Tavlen skal kunne betjenes uden, at der benyttes stige, og må ikke være placeret i et skab hvor oplagring hindre tilgængeligheden.

Tavle i teknikskab

Er gruppetavlen placeret i et teknikskab, skal tavlen være anbragt således, at betjening af beskyttelsesudstyret og eftersyn, servicering, vedligehold stadig kan foregå så let som muligt. Der bør almindeligvis være 0,7 meter fri plads foran tavlen. Dette er et reelt krav hvis bredden eller højden overstiger 1 meter, fx ved større tavle med intelligente bygningsinstallationer (IBI).

Placering i boliger

1967: Enhver gruppeafbryder og dermed tavler skulle være let tilgængelig for betjening. I beboelsesbygninger med adskilte lejligheder i to eller flere etager skal hver enkelt gruppeafbryder med eventuelle sikringer anbringes i eller umiddelbart ved den lejlighed, hvor den hører til og højst forskudt én etage i forhold til denne.

1975: Gruppetavlen skal placeres i selve boligen. Gruppetavlen kan anbringes i andre rum, som hører med til boligen, men hvortil der ikke er direkte adgang fra boligen. Dette gælder dog ikke, hvis der kun er adgang gennem fællesarealer såsom trapper, gangarealer, stier og lignende.

1. juli 2019: 1 m friplads foran tavlen, i hele tavlens bredde og fra gulv til dens overkant, dog mindst 2 meter over gulv. Dette er et reelt krav, hvis bredden eller højden overstiger 1 meter, fx ved større tavle med intelligente bygningsinstallationer (IBI). Målertavle eller målerramme skal medregnes, ved fastsættelse af tavlens samlede størrelse.

Følg os på de sociale medier