Vægge

Det er et krav, at væg overflader er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder at du er ansvarlig for at materialet ikke forgår og nedbrydes. Du er ligeledes ansvarlig for at eventuel beklædning er i overensstemmelse med gældende lovgivning samt brandkrav. Lovligt udført arbejde som tilfører boligen værdi anses som en forbedring ved en vurdering.

Lovgivning

 • Bygningsreglementet (BR)
 • ABF
 • Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
 • Fabrikantens anvisninger

Eksempler på vægge

 • Mursten
 • Gips
 • Træ
 • Beton
 • Puds
 • Skillevæg
 • Bindingsværk
 • Glas

Eksempler på overflader

 • Puds
 • TapetOpmalet
 • Væg/filt
 • Fritstående mursten
 • Glas

Eksempler på overfladebehandling

 • Maling- Puds
 • Fils
 • Sæbe- Vand

Eksempler på fejl og mangler:

Ulovligt vægbeklædning var der, da jeg flyttede ind…

Som andelshaver er man juridisk ansvarlig for at boligen samt tilhørende installationer og konstruktioner efterlever lovgivningen. Når man overdrager en andelsbolig (modtager nøglen), er det altid købers pligt at gøre indsigelser på manglende elementer, ulovlige installationer, bygningsdele mv. indenfor indsigelsesfristen. Gør du ikke indsigelser, er du efter indsigelsesfristen juridisk ejer af boligen inkl. lovlige/ulovlige elementer og installationer. Indsigelsesfristen er typisk er 10-14 dage efter overdragelsen har fundet sted.

Det er et krav at alle brændbare overflader i andelsboliger i etageejendomme over 2 etager, skal nedtages. Materialer som træ, spon, celotex, polystyren mv. anses som ulovligt materiale og skal nedtages. Kun lovligt opsatte trælofter med brændhæmmende maling eller lak kan godkendes. Autoriseret godkendelse kræves. Det er alene den brændhæmmende lak/maling som kan udgøre en forbedring.

Huller i vægge…

Huller og skræmmer i vægge af større karakter, skal altid repareres så overfladen fremstår intakt i forhold til Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut

Hvilke brandkrav gælder for eksisterende bygninger?

Eksisterende bygninger skal være bygget, så de opfylder de krav der var gældende på det tidspunkt, de blev bygget. Nogle af de ældre ejendomme opfylder altså ikke de nye brandkrav, der løbende bliver indført i bygningsreglementet.

Hvilke brandkrav gælder når der bygges om?

Hvis der etableres nye vægge, tiltræder de gældende regler samt brandkrav på opførelsestidspunktet. Kan årstallet ikke dokumenteres ved en vurdering, vil årstallet blive skønnet af vurderingsmanden. En ny konstruktion må som udgangspunkt aldrig være brandmæssigt ringere end den gamle konstruktion.

Fradrag på ulovlige vægge (sælger)…

Gives der fradrag på ulovlige vægge eller beklædning, kan sælger vælge at udbedre disse, hvorefter administrator kan slette fradraget ved overdragelse.

Fradrag på ulovlige vægge (køber)…

Køber du en bolig med fradrag på ulovlige vægge eller beklædning, overtager du også pligten til hurtigst muligt at udbedre dette, så boligen overholder de gældende regler.

Definitioner

Hvad er en væg

En væg er en lodret flade i et rum, herunder også betegnelser i relation hertil, eksempelvis
•    Vægadskillelse mellem et eller flere rum.
•    Vægbeklædning – kan udgøres af mursten, træ, gips, tapet, maling, træbeton m.m.

Hvad er en vægkonstruktion

Vægkonstruktioner inddeles i hhv. yder- og indervægge.

Ydervæggen

En ydervæg kan opføres som en enten tung eller let konstruktion. Formålet med den er at føre belastningen fra taget ned i fundamentet, og betegnes derfor også som en bærende væg, hvorfor den også skal være modstandsdygtig over for brand. Derudover skærmer den boligen mod nedbør og vind samt holder varmen inde i boligen.

Indervæggen

Indervæggen har derimod til formål at inddele boligen i bl.a. værelser, bad, køkken, stue mm. efter bygherrens/ejernes ønske. Nogle af indervæggene kan ligeledes udføres som bærende vægkonstruktioner. Dette gøres såfremt der bygges over så store spændevidder at bjælkerne, der ligger på tværs over væggene, ikke kan optage belastningen fra tagkonstruktionen alene og derfor skal understøttes flere steder.

Vægge kan opføres eller bygges på flere måder og af en lang række forskellige materialer. Vægge vil ofte være isoleret mod varmetab, lyde eller andet gennem anvendelse af isolerende materialer. Vægge kan også fremstilles af glas, hvilket dog for det meste bruges som rumdeler. I denne forbindelse er udviklingen af teknologien bag intelligent glas blevet fremmet.


Vægge gennembrydes på varierende måde af døre eller andre former for gennemgang samt vinduer, der kan bringe lys ind i rummet.

Uddrag fra Bygningsreglemenetet (BR)

6.5.1 Brand- og røgspredning i det rum, hvor branden opstår

Stk 1.: Indvendige overflader skal udføres på en sådan måde, at de ikke bidrager væsentligt til brand- og røgudviklingen i den tid, som personer, der opholder sig i rummet, skal bruge til at bringe sig i sikkerhed.

(Stk 1.): Indvendige overflader omfatter væg- og loftoverflader samt gulvbelægninger. Bestemmelsen omfatter også nedhængte lofter, lyddæmpende produkter, dekorationer, opslagstavler, elkabler, rørisolering og lignende overflader i væsentlige mængder.

(Stk 2.): Bestemmelsen omfatter byggevarer, der indeholder formaldehydafspaltende stoffer, og således ikke byggevarer, der er limet med lime uden tilsætning
af ureaformaldehyd, f.eks. pva-, fenol-, resorcinol- eller isocyanatlim. Byggevarer, der indeholder formaldehydafgivende stoffer, er i kontakt med indeklimaet og er omfattet af en harmoniseret standard skal være CE -mærkede og det skal fremgå, at byggevaren opfylder klasse E1.
Ved anvendelse af træplader limet med en formaldehydafspaltende lim til gulv, væg og loft, f.eks. MDF og spånplader, anbefales det at beklæde pladerne
med et ikke-formaldehydafspaltende materiale for at minimere mængden af formaldehyd i indeluften. Beklædningen kan være f.eks. gipsplader, banevarer, trægulve eller anden gulvbelægning.
Med træbaserede plader menes plader defineret i DS/EN 13986 eller lignende plader, der indeholder formaldehydafgivende lim.
WHO anbefaler, at det samlede formaldehydindhold i indeluften ikke overstiger 0,1 mg/m3.

6.3.2.2 Formaldehyd

Stk 1.: Træbaserede plader, nedhængte lofter og andre byggevarer, der indeholder formaldehydafgivende stoffer, må kun anvendes, såfremt formaldehydafgivelsen ikke giver anledning til et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima.

Afskrivninger på vægge

EmneForbedring (ja/nej)AfskrivningsårFradrag (forringelse) og noter
Vægge nedtagetJaIngen afskrivning
Vægge opsatJaIngen afskrivning
Opretning af vægge med lovlig beklædningJa20 årHulrum udfyldes med isolering eller maks. 40 mm. luft.
Brændbart materiale under 23 mmNej0 årSkal fjernes.
Polystyren- og CelotexpladerNej0 årSkal fjernes.
Isolering (indvendigt) af ydervægge inkl. lovlig beklædningJa30 årDokumentation for udførelsesmetode skal foreligge.
Vægfliser i vådrum med vådrumsmembranJa30 år
Glasvæv/-filt/fiberfiltJa20 årMalerbehandling betragtes som almindelig vedligeholdelse.
Totalrenovering af pudset væg30 årVed totalrenovering forstås, at al puds bortfjernes og i fuldt omfang erstattes af nyt.
Følg os på de sociale medier