Niche-gulvafløb

Det er et krav, at afløb er intakte, og at de er blevet vedligeholdt. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejdet. Eksempelvis at anlægget efterses med jævne mellemrum, således det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for, at montering/opførelse er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Bygningsreglementet (BR)
  • ABF
  • SBI
  • DS
  • Fabrikantens anvisninger

Historiske datoer for vådrum

Vandtæthed – Vådrumsmembran og vådrumssikring

Det blev i 1995 et lovkrav i Bygningsreglementet (BR95) at anvende vådrumsmembran ved etablering af nyt badeværelse eller renovering med nyt fliselag i vådzoner. Det er et krav, at gulve og vægge i badeværelser/vådrum skal være vandtætte. Ved indførelsen af kravet om vådrumsmembran i 1995, flyttes den primære vandtætning altså fra væggens overflade (maling, fliser og fuger) til den underliggende vådrumsmembran.

Hvad er et niche-gulvafløb?

Et nichegulvafløb er betegnelsen for afløbet placeret i et vådrum, hvortil vandafløb fra håndvask, bruseniche, badekar osv. løber til. Dette kan enten være som afløb direkte igennem afløbsristen i hoved-gulvafløbet eller som et sideindløb, der er tilsluttet afløbet.

Formål

Nichegulvafløbet har til formål at sikre, at vandet på badeværelset føres ud i ejendommens hovedafløb.

Hvilke krav er der til nichegulvafløb?

Alle vådrum skal altid udføres med gulvafløb og fald mod afløbet. Gulvet skal udføres således, at faldet mod afløbet er minimum 0,5 procent for at lede vandet til afløbet.

Gulvafløbet skal vælges ud fra gulvkonstruktion og gulvbelægning. I Danmark er der krav om (og til) at bruge VA-godkendte materialer. VA-godkendelsen sikrer, at arbejdet og resultatet lever op til de danske krav. Det skal eksempelvis af VA-godkendelsen fremgå, at gulvafløbet må anvendes med det pågældende gulv. Det er ligeledes vigtigt gulvafløbet altid er tilpasset gulvniveauet.

Nyt etableret badeværelse eller renovering med nyt fliselag udført efter 1995, skal udføres med godkendt vådmemsbran (BR95: 7.4. stk.1+stk.2). I denne forbindelse skal hovedgulvafløb udskiftes til et nyt VA-godkendt system, således membranlag mellem gulvafløb og fliselag kan udføres korrekt og efter gældende strandarder. Det er derfor ikke lovligt at bibeholde et eksisterende gulvafløb, hvis der monteres nyt fliselag, da fliselaget og den nye gulvkonstruktion aldrig kan godkendes sammen.

Forhøjerrammer på gulvafløb

Anvendelse af forhøjer-ramme kan kun godkendes på gulvafløb fra før 1995, da membran herefter blev indført. Mindre ændringer kan dog foretages uden at de nu gældende regler skal opfyldes. Eksempelvis kan fliser på et gulv eller en væg udskiftes uden der stilles krav om udlægning af en vandtæt membran, selvom det altid anbefales. Ligeledes vil udskiftning af sanitet eller faldstammer ikke medføre krav om opfyldelse af de nu gældende krav – Dog skal vandtætheden skal bibeholdes (SBI 252 5.1). Kun dokumenteret, korrekt VA-godkendt(e) afløbskomponenter/forhøjerramme kan godkendes på eksisterende gulvafløb ved badeværelsesrenovering. En forudsætning for før nævnte godkendelse er også, at arbejdet er udført af aut. installatør. Forhøjerrammer udføres sjældent og anbefales generelt kun i nødstilfælde i etageejendomme.

2 opkanter/bassiner

Udføres rummet med flere opkanter/bassiner (opkanter på begge sider), således vand ikke kan løbe ned mod hovedgulvafløbet, skal der etableres flere gulvafløb. Bad opført efter 2008/BR08 med opkant skal have gulvafløb på hver side af denne opkant mellem bruseniche og øvrigt gulv.

Vedligeholdelse og rengøring

Det er vigtigt at afløbet ikke stopper. Hår og sæberester kan sætte sig fast i risten eller længere nede i afløbet. Det er derfor vigtigt, at man jævnligt renser og tømmer afløbet. Optimalt fjernes det der blokerer afløbet, for skylles det blot videre ud i afløbet er der en risiko for, at det sætter sig i afløbet længere nede. I dette tilfælde kan det blive nødvendigt at tilkalde en VVS’er for at rense det stoppede afløb.

Fuger omkring afløb bør altid være intakte for at minimere risikoen for vandskader.

Følg os på de sociale medier