Hovedgulvafløb

Det er et krav, at afløb er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Bygningsreglementet (BR)
  • ABF
  • SBI
  • Fabrikantens anvisninger
  • DS

Hvad er et hovedgulvafløb

Et hovedgulvafløb er betegnelsen for afløbet placeret i et vådrum, hvortil vandafløb fra håndvask, bruseniche, badekar osv. løber til. Dette kan enten være som afløb direkte igennem afløbsristen i hovedgulvafløbet eller som et sideindløb tilsluttet afløbet.

Formål

Hovedgulvafløbet har til formål at sikre vandet på badeværelset føres ud i ejendommens hovedafløb.

Hvilke krav er der til hovedgulvafløb?

Alle vådrum skal altid udføres med gulvafløb og fald mod afløbet. Gulvet skal udføres således, at faldet mod afløbet er minimum 0,5 procent, for at lede vandet til afløbet.

Gulvafløbet skal vælges ud fra gulvkonstruktion og gulvbelægning. Det anbefales altid, at man vælger et afløb der er VA-godkendt, for at sikre sig, at det lever op til de danske krav. Og det skal af VA-godkendelsen fremgå, at gulvafløbet må anvendes med det pågældende gulv. Det er ligeledes vigtigt gulvafløbet altid er tilpasset gulvniveauet.

2 opkanter/bassiner

Udføres rummet med flere opkanter/bassiner (opkanter på begge sider), og vandet ikke kan løbe ned mod hovedgulvafløbet, skal der etableres flere gulvafløb. Bad opført efter 2008/BR08 med opkant, skal have gulvafløb på hver side af opkant mellem bruseniche og øvrigt gulv.

Forhøjerrammer på gulvafløb

Udføres nye fliser i badeværelset, skal gulvafløbet også udskiftes. Anvendelse af forhøjerramme kan kun godkendes på gulvafløb fra før 1994/95, da membran herefter blev indført. Mindre ændringer/lovliggørelser kan foretages, uden at nugældende regler skal opfyldes. Fx. kan fliser på et gulv eller en væg udskiftes uden at der stilles krav om udlægning af en vandtæt membran, selvom dette altid anbefales. Ligeledes vil udskiftning af sanitet eller faldstammer ikke medføre krav om opfyldelse af nugældende krav, men vandtætheden skal bibeholdes. Kun dokumenteret korrekt VA-godkendt afløbskomponenter/forhøjerramme kan godkendes på eksisterende gulvafløb ved badeværelsesrenovering, samt at disse er opført af aut. installatør. Forhøjerrammer udføres sjældent, og anbefales kun i nødstilfælde.

Vedligeholdelse og rengøring

Det er vigtigt at afløbet ikke stopper. Dette kan ske ved at en mængde hår og sæbe rester sætter sig fast i risten eller længere nede i afløbet. Det er vigtigt, at man jævligt renser og tømmer afløbet. Dette gøres helst ved at fjerne det der blokerer helt fra systemet frem for at skylle det videre ud i afløbet, da man ellers risikerer at stoppe afløbet længere nede. I dette tilfælde kan det blive nødvendigt, at tilkalde en VVS’er for at rense det stoppede afløb.

Fuger omkring afløb bør altid være intakte for at minimere risikoen for vandskader.

Følg os på de sociale medier