Ledningsmateriale/Installationens almene tilstand.

Det er et krav, at el-installationer er intakte, og at de er blevet vedligeholdt. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejdet. Eksempelvis at anlægget efterses med jævne mellemrum, således det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for, at montering/opførelse er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El-håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger

Er der anvendt sikringer svarende til installationen?

Fra 1. maj 1963 har det været et krav, at transformere til forsyning af en sekundær strømkreds (lavvoltkreds) skal være kortslutningssikker, eller at der på primær- eller sekundærsiden findes sikringer, der bryder strømmen ved kortslutning på sekundærsiden. Er der anvendt en transformer for over 50 VA, skal der i strømkredsens udgangspunkt anbringes sikringer eller en automatisk overstrømsafbryder til overstrømsbeskyttelse af ledningerne.

Fra 1. april 1975 er det et krav, at ledningerne skal overstrømsbeskyttes på én af følgende måder:

  • Efter de gennerelle bestemmelser, altså med smeltesikringer eller automatsikringer.
  • Ved overstrømsbeskyttelse på primærsiden af transformeren, så det sikres, at både kortslutningsbeskyttelsen og overbelastningsbeskyttelsen er effektiv.
  • At den sekundære strøm er begrænset til en værdi, der er mindre end de sekundære ledningers strømværdi.

Fra 1. april 1994 skal ledninger overstrømsbeskyttes efter de almindelige bestemmelser i stærkstrømsbekendtgørelsen for kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af installationsledninger. Det skal sikres, at strømmen ved kortslutning i endepunktet af en strømkreds er tilstrækkeligt stor til at bevirke udkobling af det foran siddende beskyttelsesudstyr, inden der sker skadelig opvarmning.

Overstrømsbeskyttelsen kan placeres på primærsiden af strømkilden, forudsat at lavvoltkredsen er effektivt beskyttet mod overstrøm.

Er der anvendt korrekt ledningsmateriel og tværsnit?

El-førende dele skal være isoleret eller beskyttet mod berøring, hvis spændingen i kredsen overstiger 24V. Hvis spændingen ikke overstiger 24 V, kan ledningsmaterialet m.m. være uisoleret undtagen i badeværelser.

Fra 1. april 1994 skal der normalt anvendes ledningsmateriale for stærkstrømsinstallationer der har isolerede ledere og med mærkespænding på mindst 250 V (effektivværdi). Andet ledningsmateriel kan anvendes, når beskyttelsen mod direkte berøring af spændingsførende dele er sikret:

  • Ved kapsling svarende til mindst IP2X
  • Eller ved en isolation, der kan modstå en prøvespænding på 500 V AC i 1 minut (fx. lavvolt-ledning).

Hvis spændingen ikke overstiger 25 V AC, kan der normalt anvendes uisolerede ledningssystemer undtagen i badeområder. Ledertværsnittet for de ledere, der er forbundet til transformerens/konverterens udgangsklemmer, skal vælges ud fra belastningsstrømmen.
Uisolerede ledere og ledere i nedhængte systemer skal have et ledertværsnit på mindst 4 mm².

Frem til 30. juni 2019 må spændingsfaldet i den faste del af lavvoltkredsen ikke overstige 4 %.

Fra 1. juli 2019 må spændingsfaldet mellem transformeren/konverteren og det fjerneste belysningsarmatur ikke overstige 5%. Det skal kontrolleres, at ledningsmateriel er korrekt valgt og installeret under hensyn til strømværdi og ydre forhold, ligesom det skal kontrolleres at ledningssamlinger er udført på en solid og holdbar måde, og at til-ledninger er aflastet ved indføring eller tilslutning i armaturer og transformere.

Tilledningen til transformeren/konverteren skal sluttes til den faste installation i det rum, hvor det elektriske materiel anvendes og denne skal have et mindste tværsnit på 0,75 mm². Tilledningen skal være aflastet ved hjælp af en aflastningsindretning, der udgør en del af det elektriske materiel i den faste installation, hvor den tilsluttes.

Følg os på de sociale medier