Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast installation, fritsiddende muffer m.v.

Det er et krav, at el-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger

Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation?

Ledninger i faste installationer skal generelt have et ledertværsnit på mindst 1,5 mm2, og tilledninger skal generelt have et ledertværsnit på mindst 0,75 mm2.

Fra 1. april 1994 er det tilladt at anvende bøjelige ledninger med et ledertværsnit på mindst 1,5 mm2 som fast installation, såfremt fabrikanten tillader det. Bøjelige ledninger med et ledertværsnit på under 1,5 mm2 (tilledninger/forlængerledninger) må ikke være anvendt som erstatning for fast installation. Bøjelige ledninger med et ledertværsnit på under 1,5 mm2 betragtes som tilledninger.

Tilledninger skal sluttes til den faste installation i det rum (eventuelt i det fri), hvor det elektriske materiel anvendes. Dette gælder ikke for materiel som flyttes under brug.

Tilledninger må ikke anvendes eller være anbragt på måder, som gør dem særligt udsatte for beskadigelse, fx på gulv, under møbler eller gennem dør- og vinduesåbninger. Samlinger må ikke være udført med fritsiddende muffer.

Tilledninger skal være aflastet ved hjælp af en aflastningsindretning, der udgør en del af det elektriske materiel i den faste installation, hvor den tilsluttes.

Tilledninger skal starte og slutte i samme rum og må ikke føres gennem faste bygningsdele fx lofter og vægge. Der er dog ikke noget til hinder for at føre en tilledning mellem skabsmoduler, når bare der laves så stor en gennemføring, at fx en stikprop kan føres med igennem.

Klemlisteinstallationer acceptereres renoveret under forudsætning af, at installationen udføres i overensstemmelse med det for installationen anvendte installationsprincip. I praksis vil det sige, at der skal anvendes egnet materiel, grundisolerede ledere, og at installationsprincipperne skal overholdes.

Dette indebærer bl.a. at de grundisolerede ledninger er udstrakt under ledningsholdere som maksimalt ligger med en afstand på maksimalt 300 mm, og ikke er i berøring med klemlistekanalen.

Følg os på de sociale medier