Gas-installationer

Det er et krav, at gasinstallationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav. Der kan opnås besparelser ved at udskifte jeres gamle gasinstallationer.

Lovgivning

  • Bygningsreglementet (BR)
  • Gasreglementet
  • Fabrikantens anvisninger
  • DS

Hvilke typer gas findes der?

Bygas:

Der findes forsyning af bygas i København, Frederiksberg og Aalborg. Som her blandt andet anvendes til madlavning i ejendomme og restauranter mv. Bygas består af en blanding af naturgas og luft.

Naturgas:

Naturgas består primært af metan, og udvindes primært fra Nordsøen. Naturgas anvendes primært til opvarmning af boliger og til el- og fjernvarmeproduktion.

Biogas:

Biogas dannes når biologisk materiale nedbrydes i et iltfrit miljø, og opstår dermed naturligt i moser og i stillestående vandområder. Biogas anvendes primært til produktion af El- og fjernvarme.

Flaskegas:

Flaskegas består af propan, butan osv., og anvendes primært tilsluttet til gaskomfur, gasgrill og terrassevarmere mv., som ikke har en fast gasforsyning.

Hvad er en gasregulator?

En gasregulator har den primære funtion, at strømmen af gas reguleres til det behov der er i systemet. Eksempelvis ændres behovet for mængden af gas i systemet, hvis der tændes flere gasblus frem for et enkelt. Gasregulatoren sørger dermed for et kontrolleret tryk i systemet, ved at regulere flowet alt efter
behovet i systemet.

Hvad er en termosikring?

Termosikringen har til formål at sikre, at der ikke sker gasudslip fra gasinstallationer. Der er eksempelvis installeret en termosikring på hvert gasblus. Denne indeholder en termoføler, som slukker fra gassen, hvis blusset eksempelvis ikke tændes eller går ud. Dermed undgår man, at gassen stadig strømmer ud,

Hvad anvendes gasmåleren til?

Gasmålerens formål er at optælle den volumen gas som anvendes i et pågældende system, eksempelvis i bolig. På den måde kan forbrugeren holde øje med sit gasforbrug, og gas forsyningsselskabet kan aflæse samme gasforbrug.

Hvilke regler/krav gælder?

Både nybyggeri og eksisterende ejendomme skal udføres med målere til relevante forbrugs poster. Dermed er der krav om, at ejendomme der anvender gas skal have installeret målere til gasforbruget.

Der må ikke være risiko for forgiftning, brand eller eksplosion grundet gasinstallationer, og de må ikke forekomme til fare for personer, dyr eller ejendomme. Der er specifikke krav, om at komponenter og gasinstallationer skal være beregnet til gastypen som anvendes. Dette skal man særligt være opmærksom på, hvis man køber komponenter fra udlandet, da der kan være andre krav til installationerne i det pågældende land.

Vedligehold og rengøring

Samtlige reparationer, eftersyn og udskiftninger af gasinstallationer og dens komponenter skal altid udføres af en autoriseret virksomhed. Almindelig rengøring af overflader anbefales jævnligt at udføres, og kan udføres af privatpersoner.

Følg os på de sociale medier